درمان افسردگی با زعفران

خانه   اخبار   درمان افسردگی با زعفران

درمان افسردگی با زعفران

درمان افسردگی یکی از خواص زعفران می باشد.افسردگی بیماری شایعی در ایران مخصوصا در بین بانوان هست.
دکتر حسین زاده تحقیقی در مورد اثبات علی تاثیر زعفران بر افسردگی انجام داده است که در ذیل به شرح آن میپردازیم:

از قبل ها این کهزعفران می تواند به درمان افسردی کمک کند شایع بوده است و ایمروز دکتر حسین زاده با انجام آزمایشاتی بر روی موش ها توانسته است که افسردگی موجود در آن ها را از بین ببرد.

روش آزمایش به این صورت بوده است که ابتدا موش ها را دچار افسردگی کردند و پس از القای حس افسردگی به موش ها با گذاشتن آن ها در آب و القای حس نا امیدی در آن ها به موش ها زعفران تزریق گردیده است که نشان از فعالیت دوباره و منسجم موش ها در مقابل آب می دهد.

محقق این آزمایش از ادعا کرد که تاثیر زعفران در حد دارو های ضد افسردگی مثل فلوکستین بوده است البته بازه زمانی درمان را شش ماه در نظر گرفته شده است.

Comments are closed.