بایگانی برچسب: las exportaciones de azafrán las exportaciones de Turquía a Suecia azafrán

خانه   برچسب ها: las exportaciones de azafrán las exportaciones de Turquía a Suecia azafrán

زعفران عامل کاهش فشار خون

زعفران عامل کاهش فشار خون در این مطالعه، اثر عصاره آبی زعفران و دو ترکیب موجود در آن، کروسین و سافرانال، در کاهش فشار خون رت های با فشار خون طبیعی و همچنین رتهای فشار خونی شده با دزوکسی کورتیکواسترون استات بررسی گردیده است. سه دوز کروسین (50mg/kg و 100، 200 ) سافرانال ( 25/0, 5/0 , 1 mg/kg ) و عصاره آبی ( 5/2, 5 ,10 mg/kg ) به صورت داخل وریدی به گروههای 5 تایی از حیوانات با فشار خون طبیعی یا بالا تزریق گردید و اثر آنها بر روی میانگین فشار خون شریانی (MABP) و ضربان قلب بررسی گردید. عصاره آبی زعفران، کروسین و سافرانال، MABP را […]