بایگانی برچسب: خريد زعفران براي صادرات

خانه   برچسب ها: خريد زعفران براي صادرات

تعبير خواب زعفران

تعبير خواب زعفران براي زعفران نيز تعبير هاي خواب مختلفي روايت شده که به شرح زير مي باشد محمد بن سيرين مي گويد: اگر در خواي ديده شود کسي زعفران همراه داشت دليل آن است که مردم آن شخص را مدح و ثنا گويند. اگر در خواب ديده شود شخصي زعفران خرد ميکند دليل که بيمار شود,همچنين اگر ديده شود که جامه يا بر تن کسي زعفران ماليده شود نشان بيمار شدن اوست. اگر در خواب ديده شود که شخصي زعفران از خود بشست نشان از شفا يافتن اوست ابراهيم کرماني مي گويد اگر در خواب ديده شود کسي زعفران خريداري ميکند يا کسي به او هديه مي دهد نشان […]