اثرات زعفران بر پوست و مزطوب کنندگی

خانه   اخبار   اثرات زعفران بر پوست و مزطوب کنندگی

از آنجا كه بر اساس مطالعات انجام گرفته تركيبات فنوليك و فلاونوئيدي موجود در گياهان مختلف اثرات جذب اشعه ماورابنفش داشته اند بر آن شديم تا با توجه به وجود ميزان بالاي اين تركيبات در زعفران اثرات ضد آفتاب اين گياه را بررسي كنيم. همچنين اثر مرطوب كنندگي در كنار اثر ضد آفتاب ارزيابي شد. در اين مطالعه بعد از پودر كردن زعفران لوسيون هاي 2، 4 و 8% از زعفران، لوسيون استاندارد هموسالت و لوسيون بدون ماده ضد آفتاب تهيه شد. سپس SPFفرآورده ها به صورت برون تني اندازه گيري شد. همچنين ميزان رطوبت پوست بر روي داوطلبين بعد از 5/0، 3، 5 و 7 ساعت بعد از استعمال فرآورده ها به كمك دستگاه كورنئومتر اندازه گيري شد. در اين آزمون SPF لوسيون زعفران با 4% با SPF لوسيون ضد آفتاب با غلظت 8% تفاوت معني داري نداشت. همچنين SPF لوسيون با غلظت 8% زعفران بيشتر از لوسيون هموسالت با همين غلظت به دست آمد. اين نتايج نشان داد زعفران مي تواند به عنوان يك ماده ضد آفتاب در فرآورده هاي آرايشي به كار رود.نتايج اين آزمون همچنين نشان داد زعفران اثر مرطوب كنندگي قابل ملاحظه اي در داوطلبين انساني ندارد.

Zafferano, prezzo zafferano, prezzo zafferano, teste di fiore di zafferano, Negin zafferano, zafferano di massa, il prezzo dello zafferano in massa, lo zafferano, il prezzo dello zafferano, zafferano, l’acquisto di zafferano, esportazione zafferano, l’esportazione di zafferano, Zfrvn, Zfrvn Ordine, Ordine Zfrvn grande massa Zfrvn zafferano in massa, i prezzi zafferano a Teheran, il prezzo dello zafferano in Turchia, Dubai esportazioni zafferano, le esportazioni zafferano, Alzfran, Alzfran casa, Altsvq Alzfran, Altsvq zafferano, zafferano Alkbry Altsvq, Altsvq Alkbry Alzfran, Tsdyr Alzfran, Alvardat Alzfran, Alzfran Alayrany, Alzfran Alrvhyh, valuta Alzfran, valuta Alzfran, Sr Alzfran flusso Faye, Faye Alzfran Sr Adel Arabi Uniti, Emirates Messaggio Alzfran, Alzfran, Alzfran, a Teheran Shopping, shopping, shopping online, shopping a Dubai, la vendita di zafferano, zafferano Sale Le vendite all’ingrosso di zafferano, le vendite all’esportazione zafferano, zafferano negozi, comprare zafferano Mashhad, Caino shopping, shopping Qaenat, zafferano esportazione, fiore di zafferano, zafferano dall’Iran, il prezzo della coltivazione dello zafferano di zafferano, teste di fiore di zafferano, Ordine Sargol zafferano, zafferano prezzi Sargol, Negin Negin zafferano Zafferano Khorasan, le vendite di zafferano, rappresentante di vendita dello zafferano, le vendite di zafferano, zafferano compratore all’ingrosso, acquirente all’ingrosso di zafferano, comprare lo zafferano maggiore, maggiore pacchetti zafferano giocatore, all’ingrosso zafferano, zafferano alla rinfusa, zafferano alla rinfusa, zafferano classificazione, Negin prezzo zafferano, prezzo di zafferano, azienda zafferano per lo zafferano di esportazione, i venditori di zafferano, la vendita di un chilo di zafferano, zafferano venduto in Iran, lo zafferano, il prezzo dello zafferano, il prezzo dello zafferano, teste di fiore di zafferano, Negin zafferano, zafferano di massa, il prezzo dello zafferano alla rinfusa, Shopping a Teheran, Shopping, Shopping Online, Shopping a Dubai, la vendita di zafferano, zafferano all’ingrosso vendite, acquisti e vendite di zafferano, le vendite all’esportazione zafferano, zafferano negozi, comprare zafferano Mashhad, Caino Shopping, Shopping Qaenat, l’esportazione di zafferano fiori, zafferano, zafferano dall’Iran, il prezzo della coltivazione dello zafferano di zafferano, capolini zafferano, Ordine Sargol prezzo dello zafferano, teste di fiore di zafferano, Negin zafferano Negin Zafferano Khorasan, le vendite di zafferano, rappresentante di vendita dello zafferano, le vendite di zafferano, zafferano compratore all’ingrosso, acquirente all’ingrosso di Zafferano , Ordine di zafferano, zafferano giocatori importanti, zafferano, zafferano all’ingrosso alla rinfusa, zafferano alla rinfusa, pacchetti zafferano, zafferano Negin prezzo, prezzo di zafferano, società zafferano zafferano per l’esportazione, venditori di zafferano, che vendono un chilo di zafferano, zafferano vendita di Vendite, zafferano, zafferano venditore, lo zafferano, le vendite all’esportazione di zafferano, esportazione zafferano, zafferano per l’esportazione, la vendita e l’esportazione di zafferano, zafferano e l’aborto, il prezzo dello zafferano, zafferano, vendite all’ingrosso, vendite online, zafferano, zafferano, vendite su internet, rappresentanza commerciale, lo zafferano, rappresentante di vendita, lo zafferano, il prezzo dello zafferano, zafferano esportazione di vendita Prezzo, zafferano esportazione in Svezia, esportatori, zafferano, zafferano esportazione verso la Spagna, ghaen zafferano, zafferano prezzo, norma vincolante zafferano, lo scarico di zafferano, zafferano vendita a Dubai, Emirati Arabi Uniti zafferano Sale Zafferano negli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, zafferano, zafferano in Iraq, lo zafferano a vendere in Iraq, Iraq, Shopping, Shopping in Arabia carry zafferano, zafferano per l’esportazione, come coltivare lo zafferano, zafferano a come abbiamo beneficiare di zafferano Storia di zafferano, zafferano, Mashhad, Zafferano di qualità, comprare la qualità dello zafferano, la vendita di zafferano di alta qualità, la montagna croco, la coltivazione dello zafferano di zafferano nella medicina tradizionale, proprietà medicinali di zafferano, dono zafferano, oro, zafferano naturale croco come coltivare, cucinare zafferano, zafferano in Afghanistan , zafferano tostato, zafferano Turchia, zafferano durante Zafferano gravidanza a Dubai, Prezzo zafferano grado, il prezzo dello zafferano in Europa, il prezzo dello zafferano a Teheran, il prezzo dello zafferano nel prezzo di mercato dello zafferano Mashhad, zafferano esportazioni verso l’India, le esportazioni di zafferano esportazioni della Turchia verso la Svezia zafferano, zafferano di esportazione verso la Spagna, le tariffe di esportazione, di esportazione Asppanya zafferano iraniano zafferano, zafferano esportazioni verso la Cina1

Comments are closed.