نام زعفران

خانه   اخبار   نام زعفران

عرب ها در کشور های انگلیسی ادعا دارند که زعفران از کلمه الصفران نشات گرفته و نام وریشه آن عربی است اما این موضوع و شواهد تاریخی نشان داده است که رویش زعفران در ابتدا مربوط به رشته کوه های البرز و آسیای میانه بوده و همچنین موضوع وزن کلمه زعفران نشان دهنده پارسی بودن این کلمه می باشد زیرا بیشتر کلمات ادبیات فارسی به “ان” ختم می شود و در عربی کلماتی با وزن “ان” نداریم.

تاریخ نویسان معتقند کلمه زعفران در قدیم کلمه زرپران بوده هست که به معنای رشته های گل که مانند زر ارزشمند است و بعد ها به کلمه زعفران تبدیل گردیده.

زعفران در انگلیسی به نام Saffron می باشد.

Comments are closed.