گل زعفران یخ زده؟!!

خانه   اخبار   گل زعفران یخ زده؟!!

گل زعفران یخ زده,سوالی که در گوشه کنار نیز از ما میپرسند.

این نوع زعفران دیگر چیست؟

میدانیم که زعفران بعد از کاشت در هنگام برداشت به صورت گل هایی در پاییز می روییند که کشاورزان آن را برداشت کرده و در مرحله بعدی بعد از برداشت زعفران از زمین زراعت برچیدن رشته های زعفران از گل آن می باشد.

این مرحله دومین مرحله بعد از برداشت زعفران است.حال در این مرحله سه گروه تقسیم می شوند.

گروه اول در همان روز رشته های زعفران را از گل زعفران جداسازی کرده و با برش رشته ها آن ها را روی هم انباشته و خشک میکنند.که این روش پوشال نگین بدست می آید.

گروه دوم در همان روز بعد از جداسازی گل زعفران آن را به صورت دسته خشک کرده که زعفران دسته بوجود می آید.

گروه سوم که در اقلیت به سر می برد و در این پست موضوع مورد نظر می می باشد.گل زعفران را بدون جداسازی رشته های آن فریز میکنند و در هوای سرد سردخانه قرار میدهند و بعد از چند ماه در صورت نیاز ( اغلب افزایش قیمت زعفران ) آن را از سردخانه بیرون آورده و جداسازی را انجام می دهند. در این روش مقدار زیادی از خاصیت و ویژگی های زعفران از بین می رود.

 

Comments are closed.