کشت زعفران

خانه   اخبار   کشت زعفران

زعفران گیاهی است که از طریق پیاز آن تکثیر پیدا میکند.
با هر بار کشت پیاز زعفران بین 7 تا 9 سال زمین کشت شده محصول زعفران می دهد و نیازی به کاشت مجدد پیاز زعفران نیست.

تنها در هر سال باید عملیات کود دهی و شخم سطحی خاک انجام شود.
زمین مناسب کشت زعفران باید از خاک شنی و رسی دارای املاح باشد.

برداشت زعفران در فصل پاییز از اوایل آبان ماه شروع و تا اواسط آذر ماه ادامه دارد.بهترین روش جمع آوری زعفران روش دستی می باشد.

برای حمل زعفران از مزارع زعفران آن ها را در سبد هایی میریزند تا آلودگی محیط وارد آنها نشود و بدون فشردگی گل هاآن ها را برای پاک کردن و خشک کردن به مکان های مجاز بهداشتی انتقال می دهند.

بعد از پاک کردن گل های زعفران که یکی از عوامل کیفیت زعفران تسریع در پاک کردن آن هاست به دو صورت سنتی یا خشک کردن با هیتر زعفران را خشک میکنند و زعفران خشک بدست می آورند.

روش سنتی روش خشک کردن در معرض هوای اتاق می باشد و روش دوم روش خشک کردن با هیتر یا روش خشک کردن اسپانیایی می گویند.

Comments are closed.