کاهش درد قاعدگي با زعفران

خانه   اخبار   کاهش درد قاعدگي با زعفران

از دوران کهن از زعفران به عنوان داروي قاعده آور استفاده ميگرديد و براي کساني که قاعدگي منظمي نداشتند تجويز ميگرديد
زعفران باعث تسهيل خونريزي رحم و کاهش درد قاعدگي مي شود.

Comments are closed.