کاشت زعفران

خانه   اخبار   کاشت زعفران


زعفران محصولی است که در مناطق خاورمیانه و آسیا در ابتدا کاشته شد.زعفران در مناطق هند پاکستان ایران و یونان بیشتری درصد کاست را داشت.

در هم اکنون نیز در استان خراسان ایران کاشت زعفران 90 درصد میزان کشت زعفران را تشکیل می دهد.
طی تحقیق محققان نشان می دهد که کاشت زعفران , صادرات زعفران و فروش آن به طور مستقیم در اقتصاد 6 میلیون نفر در جهان تاثر میگذارد.

زعفران گیاهی است چند ساله که از پیاز آن رشد میکند و تکثیر پیاز زعفران نیز از پیاز مادر صورت میگیرد.پیاز زعفران در هنگام کاست تا هفت سال نیاز به کاشت نیستند.
گیاه زعفران و پیاز آن بعد کاشت در تابستان به صورت غیر فعال در می آید و در پاییر فعالیت آن شروع می شود.

 

Comments are closed.