هيچگاه زعفران را با قتد يا شکر نساييد

خانه   اخبار   هيچگاه زعفران را با قتد يا شکر نساييد

هيچگاه زعفران را با قتد يا شکر نساييد

يکي از مهمترين اشتباهات مردم ايران براي استفاده از زعفران ساييدن آن با قند و شکر و نگهداري پودر زعفران مي باشد.زعفران داراي مواد فراري مي باشد که با پودر کردن آن و يا مخلوط کردن آن با قند و شکر اين مواد فرار از بين ميروند و طعم و خواس مفيد زعفران نابود مي شود.
اين ايده ساييدن زعفران بيشتر صرفه اقتصادي داشته و تنها ميزان رنگدهي زعفران در غذا افزايش پيدا ميکند.

پيشنهاد زعفران روحاني به شما اين هست که هيچگاه زعفران را با قند يا شکر نساييد و اينکه به هر ميزاني که شما زعفران نياز داريد به دو قسمت تقسيم کرده و نيمي از آن را براي رنگدهي بيشتر بکوبيد و نيمي از آن را به صورت رشته اي داخل غذا بريزيد تا هم طعم و هم عطر و هم رنگ و خواص زعفران را در کنار هم داشته باشيم

Comments are closed.