هر کیلو زعفران چند مثقال زعفران است

خانه   اخبار   هر کیلو زعفران چند مثقال زعفران است

واحد رسمی وزن درایران كیلو گرم میباشد كه هر كیلو گرم 1000گرم میباشد لیكن در خراسان و گناباد هنوز واحد وزن زعفران را مثقال مینامند كه هر مثقال برابر4و608گرم درگناباد ودر شهرستان بجستان هر مثقال4و629گرم میباشد واین تفاوت به دلیل این است كه هر كیلو در بجستان 216 مثقال ودرگناباد217مثقال میباشد

Comments are closed.