میزان تولید زعفران در ایران و جهان

خانه   اخبار   میزان تولید زعفران در ایران و جهان

سالیانه نزدیک به 250 تن زعفران در کل جهان تولید می شود که از این مقدار بیش از 200 تن آن متعلق به ایران می باشد. این در حالی است
که ایران با تولید 90 درصد زعفران جهان ، مقام اول را از نظر کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است.

نمودار 1ـ نشان دهنده ی مقدار تولید زعفران در مناطق مختلف جهان می باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود کشور یونان با تولید سالیانه 5/7 تن ، مراکش 3/2 تن ، کشمیر 3/2 تن ، اسپانیا حدود 1 تن و ایتالیا
یک دهم تن پس از ایران به ترتیب مقامهای دوم تا ششم تولید زعفران جهان را دارند .

گل زعفران در بسیاری از استانهای ایران کشت می شود ، لیکن بیشترین مقدار زعفران کشور در استان خراسان تولید می گردد .

نمودار 2ـ نشان دهنده ی مقدار تولید زعفران در استانهای مختلف کشور می باشد.

Comments are closed.