مراحل داشت و برداشت زعفران

خانه   اخبار   مراحل داشت و برداشت زعفران

در اواسط مهر ماه حدودا در هر هکتار 15 تن کود گاوي به خاک اضافه مي گردد و شخم سطي براي خرد شدن کلوخ ها زده مي شود.
بايد توجه داشت که شخم زدن نبايد آسيبي به پياز زعفران وارد کند.

يعد از کود دهي آبياري زمين شروع مي شود و تا آبان ماه بين دو تا سه بار به زمين آب داده مي شود تا پياز هاي زعفران اماده رشد گردد.

محصول زعفران در سحر قبل از طلوع آفتاب برداشت مي شود.براي برداشت زعفران نياز به ماشين آلات سنگين نيست.برداشت زعفران بايد به دقت و توسط افراد وارد و محرب انجام بشود وبيشتر توسط دست اين عمل انجام مي گيرد.

دوره گل دادن زعفران حدودا 15 روز و در اواسط آبان ماه مي باشد.
به طور متوسط در هر هکتار زمين زعفران در سال حدودا 10 کيلوگرم زعفران خشک بدست مي آيد.

زعفران,قيمت زعفران,زعفران قيمت,قيمت روز زعفران,صادرات زعفران,خريد زعفران,زعفران قاين,نحوه برداشت زعفران,صادر کردن زعفران,زعفران سرگل,سرگل,فروش زعفران,زعفران شرکتي,زعفران مرغوب

Comments are closed.