فصل برداشت زعفران؟!!

خانه   اخبار   فصل برداشت زعفران؟!!

خیلی ها تصور دارند که فصل برداشت زعفران مطابق بیشتر محصولات در دو فصل اول سال یعنی بهار یا تابستان می باشد.

امروز میخواهیم در مورد زمان دقیق برداشت زعفران صحبت کنیم.زعفران گیاه پاییز است جالب است در کوهستان و بیابان در پاییز هیچگونه گل و گیاهی رویش ندارد اما گل های زیبای زعفران سر از زمین می رویند.برداشت زعفران در بسیاری از مناطق از اواسط مهرماه شروع می گردد و تا اواسط و حتی اواخر آبان ماه نیز ادامه دارد.

برداشت زعفران در تاریکی نیمه شب های سرد پاییز شروع می گردد و تا طلوع آفتاب ادامه پیدا میکند.بهترین زمان برداشت زعفران در سحرگاه می باشد زیرا در دمای هوای صبح گاه و بدون نور گل های زعفران تازه وبرافراشته هستندو با آفتاب خوردن گل ها جدا سازی آن بسیار مشکل می باشد.  

Comments are closed.