طریقه کاشت پیاز زعفران

خانه   اخبار   طریقه کاشت پیاز زعفران

طريقه کاشت پياز زعفران

پياز هاي سالم مهمترين عامل براي کاشت زعفران مي باشد پياز هاي بايد سالم عاري از هرگونه بيماري باشد تا بتوناد محصول زعفران خوبي داشته باشيم.
پياز ها را در يک رديف به فاصله حدودا 20 سانتيمتري از هم حدودا در هر هکتار زمين 3 تن پياز زعفران نياز مي باشد براي کشت.
معمولا پياز زعفران در عمق بين 20 تا 30 سانتيمتري کاشته مي شوند.
بعد از کاشت پياز ها زمين را بلافاصله آبياري ميکنند و بعد از آبياري اول زمين تا اواسط مهر ماه که اول فصل برداشت زعفران مي باشد رها ميکنيم.

Comments are closed.