صادرات زعفران ايران در خطر فراموشي

خانه   اخبار   صادرات زعفران ايران در خطر فراموشي


صادرات زعفران ايران در خطر فراموشي

علي حسيني عضو شوراي ملي زعفران با انتقاد از شرايط وجود در زمينه صادرات زعفران و همينطور توليد زعفران از کشاورزان و جهاد کشاورزي خواست تا با نهادينه کردن توليد زعفران به صورت پيشرفته و مدرن و آموزش کشاورزان براي کاشت زعفران به صورت مدرن و جلوگيري از کاشت زعفران به صورت هاي سنتي صادرات زعفران ايران را از خطر فراموشي برهاند.

ايشا افزود در حال حاضر قيمت زعفران ايران در خارج از کشور براي هر گرم دو دلار بوده که اين رقم براي محصولي که صادرکنندگان زعفران زحمت زيادي براي فروش زعفران سنتي مي کشند صرفه اقتصادي نداشته و امکان فراموشي زعفران مي باشد. او همچنين افزود در حال حاضر بيشتر زعفران بسته بندي شده در خارج از کشور با نام ديگر دوباره بسته بندي مي شوند و سهم کشاورزان و توليدکنندگان زعفران ايراني در اين محصول بسيار نا چيز است.

همينطور ايشان با گلايه از توليد سنتي زعفران در مناطق جنوبي خراسان رضوي يکي ديگر از علل کاهش صادرات زعفران ايران را فناوري هاي روز دانست تا موجب افزايش کيفي توليد زعفران شود.

ايشان افزود اگر جهاد کشاورزي به وظيفه ذاتي خود عمل نکرده و با عدم آموزش کشاورزان از کشت زعفران به صورت مدرن جلوگيري کند در آينده نه چندان دور قيمت زعفران ايران کاهش پيدا کرده و فروش زعفران در خارج از کشور رو به سقوط , و زعفران ايراني رو به فراموشي مي رود.

در حال حاضر ايران بزرگترين توليدکننده زعفران و صادر کننده زعفران مي باشد که با قيمت زعفران بسيار ناچيز در عرصه بين المللي فعاليت دارد.

Comments are closed.