شعری زیبا در باب زعفران

خانه   اخبار   شعری زیبا در باب زعفران

زعفران جایگاه والایی در شعر دارد.از زعفران چندین بار در ادبیات فارسی و اشعار شعرای بزرگ استفاده شده است.

امروز میخواهیم به شما نمونه ای شعری زیبا از یک شهروند قائنی را تقدیم کنیم که در جشنواره زعفران سروده شده است.

 

                                                شهر آسمانی

رنج گران کشیده ام تا به کف آورم تو را                  سوز خزان خریده ام تا به کف آورم تو را

 سختی خاک دیده ام، سنگ زپات چیده ام                طعنه خار خورده ام تا به کف آورم تو را

سینه سپر به کارها، پینه دست و خارها                   جمله به جان خریده ام تا به کف آورم تو را

 دامن ارغوانیت، شه پر آسمانی                            ای گل من ستوده ام تا به کف آورم تو را

صبح سپید آمدم، با چه امید آمدم                             شال حریر بسته ام تا به کف آورم تو را

سینه تو دریده ام،گوی درآن چه دیده ام                   ریشه جان کشیده ام تا به کف آورم تو را

 پرتو ناب آفتاب، نور سپید ماهتاب                         پای همه نشسته ام تا به کف آورم تو را

 نام نهادمت چه سان، طلای سرخ زعفران               این همه ره دویده ام تا به کف آورم تورا

 زارع زعفران منم، پیر دیا ر قاینم                          قامت خود خمیده ام تا به کف آورم تو را

                                   شعر (امین) حکایتی، از غم ما روایتی

گفت چه ها کشیده ام تا به کف آورم تو را

سروده محسن امین زاده

Comments are closed.