زعفران کوهستان با کيفيت تر از زعفران بيابان مي باشد

خانه   اخبار   زعفران کوهستان با کيفيت تر از زعفران بيابان مي باشد

زعفران کوهستان با کيفيت تر از زعفران بيابان مي باشد

از اواسط مهرماه برداشت گل زعفران در مناطق کوهستاني مثل قائنات شروع مي شود و برداشت زعفران تا اواسط آبن ماه در مناطق بياباني مثل گناباد ادامه مي يابد.

با توجه به ميزان ارتفاع از سطح دريا و طول شب هاي سرد کيفيت زعفران مناطق کوهستاني مثل قاين از مناطق بياباني بهتر است.

Comments are closed.