زعفران در طب سنتی

خانه   اخبار   زعفران در طب سنتی

زعفران در طب سنتی
crocus sativus

گیاه کوچک و دائمی متعلق به خانواده Irish می باشد که در برخی مناطق به ویژه در ایران کشت می شود . در طب سنتی از گیاه زعفران برای معالجه بسیاری از بیماری ها استفاده می شود. بخشی از گیاه که جنبه دارویی دارد کلاله آن است. مطالعات قبلی خواص ضد تشنجی،ضد افسردگی، ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و اثرات ضد توموری این گیاه را مشخص کرده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات یکی از اجزاء اصلی زعفران، سافرانال، بر روی گیرنده های موسکارینی در زنجیره تراشه خوکچه هندی است. بدین منظور اثرات سه غلظت سافرانال ، 10 nM آتروپین و سالین روی گیرنده های موسکارینی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد نمونه ها 8 راس خوکچه هندی در نظر گرفته شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که EC50 (غلظت موثری از متاکولین که باعث ایجاد ٪50 حداکثر پاسخ می گردد) بدست آمده در حضور آتروپین و تمام غلظت های سافرانال به طور معنی داری بیشتر از سالین هستند (p<0.05) . حداکثر پاسخ به متاکولین در حضور غلظتهای مختلف سافرانال نیز به طور معنی داری کمتر از سالین بوده (p<0.005) و انحراف به راست موازی در منحنیهای غلظت پاسخ بدست آمده تنها در حضور غلظت پایین سافرانال مشاهده می شود. این نتایج نشان دهنده اثر مهاری سافرانال بر روی گیرنده های موسکارینی است.

Comments are closed.