زعفران در صدر لیست مواد با ارزش دنیا

خانه   اخبار   زعفران در صدر لیست مواد با ارزش دنیا

1. نوعي پاد ماده – 62.5 تريليون دلار بر هر گرم

2. کاليفرنيوم – 27 ميليون دلار بر هر گرم
3. الماس – 55000 دلار بر گرم

4. تريتيوم (يكي از مواد راديواكتيو) – 30000 دلار بر گرم
5. تافيت (نوعي ياقوت) گرمي بالاي 20000 دلار
6. پاينتي – 9000 دلار بر گرم يا هر قيراط 1800 دلار
7. پلوتونيوم – 4000 دلار بر گرم
8. ال اس دي – 3000 دلار بر گرم
9. کوکائين – 215 دلار بر گرم
10. هروئين – 130 دلار بر گرم
11. شاخ کرگدن – 110 دلار بر گرم
12. متانفتامين – 100 دلار برگرم
13. پلاتين – 60 دلار بر گرم
14. راديوم – 58 دلار بر گرم

 

15. طلا – 56 دلار بر گرم

16. زعفران – 11 دلار بر گرم

Comments are closed.