جديدترين يافته دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج) در مورد زعفران

خانه   اخبار   جديدترين يافته دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج) در مورد زعفران

يکي ديگر از زواياي اثربخشي زعفران روشن شد
در تحقيقات قبلي توانائي زعفران در کاهش استرس و افسردگي در مدلهاي حيواني مشخص شده بود. در اين تحقيق با استفاده از عصاره آبي-الکلي زعفران، تغييرات مهمترين نوروترانسميترهاي مغزي در موش بررسي شد. آزمايش نشان داد که عصاره زعفران دوپامين و گلوتامات را در مغز افزايش مي دهد و به اين ترتيب مشخص شد که عصاره زعفران با افزايش اين دو نوروترانسميتر مغزي باعث بروز اثراتي مثل سرخوشي و شادي و نشاط مي شود.

Comments are closed.