تماس با زعفران براي زنان باردار مضر است

خانه   اخبار   تماس با زعفران براي زنان باردار مضر است

طي تحقيق محققان ايراني در مورد احتمال سقط جنين در بانوان باردار در فصل برداشت زعفران از دو گروه از خانم هاي باردار بين 10 تا 20 هفته اي آزمايش گرفته شد:

اين بانوان به دو گروه تقسيم شده يکي از گروه ها از برداشت و تماس با زعفران منع و گروه بعدي به برداشت زعفران مشفول بودند.
بعد از فصل برداشت و آزمايش مکرر محققان به اين نتيجه رسيده که زناني که با زعفران تماس داشتد احتمال سقط جنين بين 5 تا 10 درصد بيشتر از کساني که هيچگونه تماسي با زعفران نداشتند.

Comments are closed.