تقویت قوای جنسی با زعفران (زعفران تقویت کننده قدرت جنسی)

خانه   اخبار   تقویت قوای جنسی با زعفران (زعفران تقویت کننده قدرت جنسی)

تقویت قوای جنسی با زعفران (زعفران تقویت کننده قدرت جنسی)

از دیر باز مصرف زعفران برای موارد دارویی بسیار زیادی استفاده می شد و ایرانیان اولین اقوام بودند که این روش های دارویی را به کشور های یونان اسپانیا و آفریقا بردند.

تقویت قوای جنسی یکی از اثرات زعفران می باشد که مواردی از بزرگان علم طب به مصرف مداوم زعفران پیشنهاد داده اند.

به دلیل اثرات قوی زعفران بر روی دستگاه تولید مثل توصیه می شود زنان حامله از مصرف زعفران به مقدار بیشتر از 5 گرم در ماه تجاوز نکنند.

Comments are closed.