تعبير خواب زعفران

خانه   اخبار   تعبير خواب زعفران

تعبير خواب زعفران براي زعفران نيز تعبير هاي خواب مختلفي روايت شده که به شرح زير مي باشد محمد بن سيرين مي گويد: اگر در خواي ديده شود کسي زعفران همراه داشت دليل آن است که مردم آن شخص را مدح و ثنا گويند. اگر در خواب ديده شود شخصي زعفران خرد ميکند دليل که بيمار شود,همچنين اگر ديده شود که جامه يا بر تن کسي زعفران ماليده شود نشان بيمار شدن اوست. اگر در خواب ديده شود که شخصي زعفران از خود بشست نشان از شفا يافتن اوست ابراهيم کرماني مي گويد اگر در خواب ديده شود کسي زعفران خريداري ميکند يا کسي به او هديه مي دهد نشان از اين است که او زني توانگر مي خواهدد. صادرات زعفران,قيمت زعفران,خريد زعفران,زعفران قاينات,فروشندگان زعفران,زعفران,زعفران نگين,زعفران پوشال,زعفران صادراتي,خريد زعفران براي صادرات,ارسال زعفران,زعفران خراسان جنوبي,زعفران

Comments are closed.