زعفران از مواد مختلفی تشکیل شده که موادی که درصد بیشتری از زعفران را تشکیل می دهند رو در اینجا اعلام میکنیم:

یکی از ویژگی های زعفران رنگ دهی آن هست که رنگ زرد محلول در آب رو در اختیار میذاره و این رنگ از ماده موجود در زعفران به نام کروسین تشکیل شده است.

دومین ویژگی زعفران عطر آن می باشد که بوی خوش زعفران در بسیاری از موارد صنعتی و غذایی استفاده میشه که اسم این ماده سافرانال هست.

سومین ماده مهم که طعم زعفران را تشکیل میدهد.باید ذکر کنم زعفران خالص در زمان مزه کردن آن باید طعم تلخی ایجاد کند که این طعم تلخی برای وجود ماده و مشتقات ماده پیکروکروسین می باشد

میزان رطوبت داخل زعفران حدود 10 15 درصد می باشد و ترکیبات معدنی موجود در زعفران حدودا 5 درصد می باشد.

Comments are closed.