تاثیرات دما بر گل دهی زعفران

خانه   اخبار   تاثیرات دما بر گل دهی زعفران

تاثیرات دما بر گل دهی زعفران

در سالهای گذشته به علت کم آبی در کشور در زمینه کشاورزی , کشاورزان بسیاری اقدام به کشت زعفران کرده اند .

زعفران محصولی بسیار با ارزش و صادراتی است که هم استتفاده داخلی دارد هم خارجی و بعلت نیاز کم به آب کشاورزان بسیاری اقدام به کشت آن میکنند بدون اینکه اطلاعات جامعی از میزان دما و نور مورد نیاز گیاه داشته باشند .

تولید زعفران با توجه به ارز آوری بالا از یک‌سو و ایجاد درآمد و اشتغال‌زایی روستاییان کشور از سوی دیگر لزوم توجه به نحوه تولید کشت و بهبود کیفیت آن نیاز به تحقیق و بررسی آنرا دو چندان میکند .

در پژوهشی که به تازگی در زمینه تاثیرات دما بر گل دهی زعفران انجام شده نتایجی متفاوت و جالب توجه بدست آمده است .

در این پژوهش مقدار گل دهی در دما های مختلف در شهرستان های سبزوار و تربت حیدریه مورد بررسی واقع شده در یک دوره 93 ساله و نیز عملکرد زعفران در این دوره و با استفاده از نرم‌افزار SPSS اقدام به رگرسیون‌گیری شده است .

نتایجج بدست آمده نشان میدهند که بین درجه حرارت حداقل و درجه حرارت متوسط و عملکرد زعفران در شهرستان‌های سبزوار و تربت حیدریه رابطه معنی‌داری وجود دارد، به طوری که می‌توان درجه حرارت حداقل را عامل محرک گل‌دهی زعفران معرفی کرد.

این پژوهش توسط معین توسن، امین علیزاده، حسین انصاری و پرویز رضوانی مقدم از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی انجام شده و در دومین همایش بین‌المللی توسعه روستایی ارایه شده است .

Comments are closed.