انواع افزودنی هایی تقلبی برای زعفران

خانه   اخبار   انواع افزودنی هایی تقلبی برای زعفران

كاربرد روزافزون رنگ هاي شيميايي مصنوعي ( مجاز و غير مجاز ) از جمله تقلبات مواد غذايي است كه در سال هاي اخير گسترش چشمگيري داشته است. استفاده از انواع رنگ هاي شيميايي مصنوعي در زعفران، يكي از شايع ترين تقلبات مواد غذايي است كه تجارت اين محصول كشاورزي استراتژيك استان و كشور را تهديد مي كند.
در اين مطالعه، نمونه هاي زعفران ارسالي به آزمايشگاه كنترل مواد غذايي استان، به روش استخراج با ستون پلي آميد و شناسايي به روش كروماتوگرافي صفحه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه تقريبا در 40% نمونه ها ، چهار رنگ شيميايي مصنوعي، به تنهايي يا به صورت تركيبي، بكار رفته بود، كه كارموآزين به تنهايي نيمي از موارد تقلب را شامل مي شد. از جمله رنگ هاي شيميايي مصنوعي بكار رفته در تقلب زعفران، رنگ غير مجاز آلرژي زا و سرطان زاي تارترازين بود كه علاوه بر خسارت اقتصادي، يك خطر بهداشتي و تهديدي براي سلامت مصرف كنندگان نيز به شمار مي رود.
سيد مجيد معاشري: كارشناس ارشد علوم و صنايع غذايي، آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، معاونت غذا و دارو مشهد
سيد محسن ناظري: كارشناس مهندسي صنايع غذايي و سرپرست بخش افزودني ها ،آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، معاونت غذا و دارو مشهد
محمد خضري: دكتراي حرفه اي دامپزشكي و سرپرست بخش ميكروب شناسي،آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، معاونت غذا و دارو مشهد
مهناز قرقلو: كارشناس ارشد شيمي، آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، معاونت غذا و دارو مشهد
مهري گرگاني: كارشناس مشمول طرح نيروي انساني، آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، معاونت غذا و دارو مشهد
عباس توسلي: كارشناس مشمول طرح نيروي انساني، آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، معاونت غذا و دارو مشهد
انواع افزودنی هایی تقلبی برای زعفران

Comments are closed.