اندازه گیری رنگ های گیاه زعفران

خانه   اخبار   اندازه گیری رنگ های گیاه زعفران

500 میلی گرم از نمونه سائیده شده را به یک بشر یک لیتری منتقل کرده و به آن 900 میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید و سپس توسط مگنت و هیتر استیرر به مدت یک ساعت دور از نور مستقیم هم بزنید. مگنت را خارج کنید و مواد را به یک بالن یک لیتری منتقل و سپس بشر و مگنت مربوطه را با مقداری آب شسته به بالن اضافه کنید . حاصل را با آّب مقطر به حجم رسانده مخلوط کنید. مواد را سریع و بدور از نور با کاغذ صافی فیلتر کنید سپس جذب محلول صاف شده را در طول موج های بین 220 و 480 نانومتر در مقابل شاهد آب مقطر ملاحظه نمائید. میزان جذب حاصله از خواندن 3 طول موج که عبارتند از 257 جذب پیکوکروسین جذب 330نانومتر مربوط به سافرانال و جذب 440 نانومتر مربوط به کروسین می باشد.

روش محاسبه: E 1%1 cm = A /( C× L) E = قدرت رنگی A = جذب یکی از موارد فوق C = غلظت ماده مربوطه بر حسب گرم L = طول مسیر عبور نور از سل (یک سانتی متر

Comments are closed.