افزایش زمان نگهداری گل زعفران

خانه   اخبار   افزایش زمان نگهداری گل زعفران

افزایش زمان نگهداری گل زعفران

عمر گل زعفران تا زمان پژمردگی بسیار کم می باشد به صورتی که روز برداشت گل زعفران آن را پاک کرده و رشته های زعفران آن را جداسازی میکنند.
رییس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی خبر داد که با تغییر اتمسفر میتوانیم زمان نگه داری گل زعفران را تا 15 روز افزایش دهیم.در این روش با تغییر گاز های تنفسی گیاه پژمرده شدن گل را به تاخیر می اندازند و فعالیت گیاه را به حداقل می رسانند.
طی آرمایشی که شده است نشان از آن دارد که میزان کروسین پیکرو کروسین و سافرانال موجود در زعفران هایی که از گل های آزمایش شده در شرایط مخصوص بدست آمده با گل های زعفران های تازه تفاوتی ندارند.

امید است این روش برای بهبود کیفیت پاک کردن گل های زعفران استفاده بشود و تکنولوژی برداشت و فراوری زعفران دست خوش علم نوین گردد.

Comments are closed.