اجزاي مختلف گياه زعفران

خانه   اخبار   اجزاي مختلف گياه زعفران


گياهي است پايا، چند ساله، به ارتفاع 10-30 سانتي متر و تک لپه اي است. قطعات گل تريمر هستند. سه عدد بيروني کاسبرگ، سه عدد دروني گلبرگ هستند. قسمت زرد پرچم است ( سه عدد پرچم دارد) قسمت قرمز کلاله و خامه است. خامه با 3 شاخه باز، معطر و لاکي رنگ مي باشد در حقيقت زعفران مورد استفاده ناحيه انتهاي خامه و کلاله گياه است
کانون انتشار اين گياه در منطقه آناتولي، عراق و ايران مي باشد و در ايران در کرمانشاه، اراک و فارس مي رويد و به صورت بسيار گسترده در مناطق شرقي استان خراسان کاشته مي شود

Comments are closed.