اثر زعفران بر فشار خون

خانه   اخبار   اثر زعفران بر فشار خون

در این پست میخواهیم به صورت علمی اثبات کنیم اثرات زعفران و مواد موجود در آن به نام های سافرانال و کروسین بر روی فشار خون.

در این مطالعه، اثر عصاره آبی زعفران و دو ترکیب موجود در آن، کروسین و سافرانال، در کاهش فشار خون رت های با فشار خون طبیعی و همچنین رتهای فشار خونی شده با دزوکسی کورتیکواسترون استات بررسی گردیده است.

سه دوز کروسین (50mg/kg و 100، 200 ) سافرانال ( 25/0, 5/0 , 1 mg/kg ) و عصاره آبی ( 5/2, 5 ,10 mg/kg ) به صورت داخل وریدی به گروههای 5 تایی از حیوانات با فشار خون طبیعی یا بالا تزریق گردید و اثر آنها بر روی میانگین فشار خون شریانی (MABP) و ضربان قلب بررسی گردید. عصاره آبی زعفران، کروسین و سافرانال، MABP را به صورت وابسته به دوز در حیوانات با فشار خون طبیعی و فشار خون بالا، کاهش داد.

برای مثال تجویز 10 mg/kgعصاره آبی، 1mg/kg سافرانال و 200mg/kg کروسین، به ترتیب باعث 7/8+- 60، 2/5+- 50 و 8/3+-51 میلی متر جیوه کاهش در MABP گردید. با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که عصاره آبی کلاله زعفران اثرات پایین آورنده فشار دارد که به نظر می رسد دست کم بخشی از آن ناشی از دو ترکیب موثره موجود در گیاه، یعنی کروسین و سافرانال، می باشد و سافرانال در پایین آوردن فشار خون، قدرت اثر بیشتری نسبت به کروسین دارد.

Comments are closed.