اثر تسکین بخش زعفران (زعفران مسکن است)

خانه   اخبار   اثر تسکین بخش زعفران (زعفران مسکن است)

طی تحقیق محققان زعفران باعث تسکین درد ها و اعصاب میگردد و این خاصیت مسکن زعفران از دوران کهن در ایران تجویز میگردیده است.

اثر تسکین بخش زعفران (زعفران مسکن است)

Comments are closed.