آماده سازی زمین برای کشت زعفران

خانه   اخبار   آماده سازی زمین برای کشت زعفران

پس از انتخاب زمین با توجه به عناصر معدنی ودرصد مواد آلی، خاك زمین در پائیز و زمستان یك شخم عمیق 25 تا 30 سانتیمتر نیاز دارد و با پخش كود دربهار یا پائیز قبل از كشت می توان به عملیات تكمیلی و شیمیایی زمین با رعایت توصیه های فنی كارشناسان با ادوات مورد نیاز اقدام نمود. تهیه زمین بسته به طریقه زراعت سنتی و مكانیزه وعادت كشاورزان در نواحی مختلف متفاوت است.

آنچه در مورد كشت زعفران باید بدانیم گنابادزعفران

زمین مناسب كشت پیاز زعفران

زمین زعفران بایستی دارای بافت متوسط، نسبتاٌ عمیق، مسطح ، فاقد سنگریزه و قلوه سنگ و علفهای هرز و مواد اسیدی و آلی باشد. زمین زعفران همچنین بایستی شیرین ودارای زهكشی طبیعی، آهكدار و PH آن بین 7 تا 8 باشد. چون پیاز زعفران معمولاٌ بین 5 تا 7 سال در زمین می ماند خاك زمین باید سبك و تركیبی از شن ورس باشد تا علاوه بر تامین موادغذایی باعث مقاومت پیاز در شرایط متفاوت باشد.این گیاه در خاكهای سیلیسی، رسی، آهن داروگچی رشد مناسبی دارد. چون در خاكهای حاوی كلسیم مواد آلی خوب تجزیه می شوند. خاكهای مرطوب و باتلاقی مناسب رشد زعفران نمی باشد زیرا در این خاكها بنه ها سریعاٌ پوسیده می شوند.

زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری و مناطقی كه دارای زمستانهای ملایم و تابستانهای گرم و خنك باشند برای كشت زعفران مناسبند. مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است.
در دوره خواب گیاه یعنی تابستان بارندگی و یا آبیاری برای آن مضر است از این رو كشت آن در مناطق شمالی ایران رایج نیست. حداكثر دمای قابل تحمل این گیاه 25 تا 40 درجه سانتیگراد است و در مناطقی كه ارتفاع آنها بین 1300 تا 2300 مترازسطح دریا است، عملكرد خوبی دارد مناطق فردوس گناباد قاین وبیرجند از مناطق مستعد میباشند لیكن كشت زعفران درشهرهای كاشمر تربت حیدریه وسبزوار بسیار انجام شده است اما كیفیت زعفران مناطق گناباد وقاینات بیشتر مورد توجه قرا گزفته است

Comments are closed.