آماده سازی زمین برای کاشت زعفران

خانه   اخبار   آماده سازی زمین برای کاشت زعفران

آماده سازی زمین برای کاشت زعفران

برای آماده سازی زمینی که قرار است زعفران در آن کشت شود نیاز به یک سری اقدامات خاص است. برای کاشت این محصول زمین را در فصل پائیز یا زمستان شخم میزنند و در صورتی که به هر دلیل مانند شرایط نامناسب این کار صورت نگرفت در پایان بهار یا اوایل تیر ماه این کار را انجام میدهند.

برای آماده سازی زمین به شیوه سنتی در اوایل بهار پس از قطع شدن باران های بهاری با استفاده از گاو آهن زمین را شخم می زنند بعد از 10 الی 15 روز دوباره اقدام به شخم زدن زمین میکنند  و در صورتی که زمین دارای کلوخ باشد آنها را با استفاده از ماله نرم میکنند .

2 تا 3 هفته بعد از مرحله شخم زنی زمین را کودپاشی می کنند و سپس 2 بار در جهت های عمود بر هم زمین را شخم می زنند که این کار علاوه بر این که بستر مناسب برای کشت را فراهم می نماید زمین را نیز تا حدودی از علف های هرز پاکسازی میکند.

در روش مکانیزه ، زمینی که قرار است در آن کشت شود را در فصل پاییز سال قبل از کشت مانند روش قبلی با گاوآهن به صورت عمیق شخم می زنند و در بهار پس از تمام شدن باران های بهاری خاک را شخم متوسط می زنند که ضمن صله شکنی ، علف های هرز آن نیز از بین برود . در مرداد یا شهریور ماه اقدام به کود پاشی میکنند و با 40 تا 80 تن کود حیوانی و 200 کیلوگرم فسفات آمونیوم زمین را برای کشت محیا می کنند. متخصصین تغذیه توصیه می کنند حدود 250 کیلوگرم سولفات پتاسیم را با خاک مخلوط کنند.

Comments are closed.