آفات زمین زعفران

خانه   اخبار   آفات زمین زعفران

آفات زمين زعفران

خرگوش جوجه تيغي و موش جانوراني هستند که به خاطر طعم شيرين پياز زعفران از آنها تغذيه ميکنند.در زمين هاي کشاورزي مخصوصا در تابستان ها بايد با اين آفات مقابله کرد.

روش هاي مختلفي براي دفع آفات در نظر گرفته شده يکي از روش ها استفاده از طعمه مسوم براي اين جانواران مي باشد.
برخي کشاورزان براي دور کردن آفات از آب در زمين استفاده ميکنند که آب دادن در زمين کشاورزي زعفران در تابستان به ضرر پياز زعفران مي باشد.

Comments are closed.