آزمایشات زعفران سالم

خانه   اخبار   آزمایشات زعفران سالم

عفران تولید شده قبل از پذیرش توسط كارگاه بسته بندی بایستی از لحاظ ویژگی های میكروبی و شیمیایی مطابق با استانداردهای مدون ملی نمونه برداری و آزمون گردد. روش نمونه برداری و انجام هر یك از آزمونهای فیزیكی و شیمیمایی و میكروبی مطابق با آئین نامه و روشهای ذكر شده در اسـتانداردهای ملی مدون توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد كه توسط واحد كنترل كیفیت در 2 مرحله شامل الف – قبل از ورود به كارگاه بسته بندی جهت تائید و پذیرش محصول وب – پس از بسته بندی و قبل از عرضه به مصرف كننـده نهایی صورت می پذیرد.

Comments are closed.